Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze rekeningen zijn contant betaalbaar na ontvangst op het adres vermeld op de voorzijde dan wel via storting op het door ons aangegeven rekeningnummer waarbij telkens ons refertenummer dient te worden vermeld.

Opmerkingen aangaande de rekening dienen per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst aan ons te worden gemeld.
In geval van niet- of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 10 % per jaar.
In geval van niet- of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het te betalen bedrag met een minimum van 20 euro en dit ter compensatie van, zonder beperkend te willen zijn, de veroorzaakte personeels- en administratiekosten, de inflatie en/of muntontwaarding, het niet tijdig kunnen beschikken over de toekomende gelden, enz.
Ten opzichte van handelaars geldt de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Onverminderd de geldigheid van artikel 2244 BW erkennen partijen dat de verjaring gestuit wordt middels de ingebrekestelling van de schuldenaar via een aangetekende brief.
In geval van enig geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Lennik bevoegd.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 

Nos factures sont payables des réception à l’adresse mentionnée au verso par virement au compte bancaire indiqué, avec mention de la date de facture, du montant et du numéro de nos références.

Toutes remarques concernant les factures doivent nous parvenir par courrier recommandé, endéans les 8 jours.
En cas de non-paiement ou de non-respect de l’échéance, le montant dû sera majoré, sans mise en demeure et de plein droit, des intérêts conventionnels à concurrence de 10 % par an. En cas de non-paiement ou de non-respect de l’échéance, le montant dû sera majoré, sans mise en demeure et de plein droit, d’une indemnité de 10 % avec un minimum de 20 euro et ceci en compensation, sans aucune restriction, des frais d’administration et de personnel, de l’inflation, de ne pas pouvoir disposer à temps des sommes dues, etc.
A l’encontre des commerçants la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales est en vigueur.
Sans préjudice de la validité de l’article 2244 du Code Civil, les parties déclarent que la prescription est interrompue par la mise en demeure par courrier recommandé du créancier adressé au débiteur.
En cas de litige, le droit belge est d’application et les tribunaux de l’arrondissement de Lennik sont compétents.
Advertentie